Vznik Spolkového domu

DSR / Spolkový dům / Vznik Spolkového domu

Vznik Spolkového domu

dum dum2 zahr

ROK 2003 - NÁPAD VYBUDOVÁNÍ SPOLKOVÉHO DOMU VE VLAŠIMI

Myšlenka vybudovat ve Vlašimi dům, který by sloužil jako zázemí pro spolky a neziskové organizace, vznikla v roce 2003. Záměr podpořit spolky v jejich činnosti vybudováním vhodného zázemí tehdy předestřel starosta města Mgr. Luděk Jeništa spolu s pracovníky z oddělení mediálního, kulturního a rozvojového a radním Mgr. Milošem Povolným. Hlavním důvodem byl fakt, že menší neziskové organizace a spolky neměly ve městě odpovídající zázemí pro činnost a nedisponovaly ani odpovídajícím technickým vybavením. Na podzim roku 2003 byli v rámci semináře Studenti pro venkov vysokoškolští a středoškolští studenti z regionu i celé republiky pozváni do Domu sourozenců Roškotových na Palackého náměstí 65, aby pomohli městu vymyslet jeho další využití. Tehdy se definitivně dospělo k záměru umístit spolkový život města právě sem, do domu, který městu odkázala v roce 1966 akademická malířka Anna Roškotová.

Teprve po jasném vymezení záměru hledali zástupci města vhodné finanční zdroje, které by myšlenku vybudování spolkového domu pomohly proměnit v realitu. Opatření 3.1. v rámci Společného regionálního operačního programu Evropské unie na podporu rozvoje lidských zdrojů v regionech se tehdy ukázalo pro projekt nejpřiléhavějším. Po první konzultaci záměru projektu s pracovníky Sekretariátu regionální rady byl projekt zadán ke zpracování občanskému sdružení PODBLANICKEM. Projekt uspěl v soutěži s ostatními a Městu Vlašim se podařilo získat na realizaci myšlenky dotaci ze zdrojů Evropské unie.

Celý proces zpracování projektu trval zhruba půl roku. Pro zpracování žádosti o dotace byl sestaven zpracovatelský tým, kteří tvořili zástupci města Vlašim a další zpracovatelé. Pro účast na projektu byli osloveni všechny neziskové organizace a spolky, které působí ve Vlašimi a jejím okolí.

diskuze diskuze2 diskuze3

ROK 2004 - ZAPOJENÍ VLAŠIMSKÝCH SPOLKŮ DO PROJEKTU

Ke konci května roku 2004 město oslovilo všechny spolky a neziskové organizace, aby svými názory, nápady a představami přispěly k vytvoření konečné podoby projektu. Uskutečnilo se tzv. komunitní plánování, tedy setkání zástupců města, spolků a zpracovatelů projektu. Zde si spolky určily, jak bude v budoucnu dům fungovat a jak by měl po jeho rekonstrukci vypadat. Dům byl ještě v roce 2004 využíván pro bydlení a byl ve značně špatném technickém stavu. Jeho kompletní rekonstrukce byla nevyhnutelná. Na základě podnětů z komunitního plánování byl vytvořen stavební projekt, podle kterého měl být dům zrekonstruován. 30. července 2004 podalo Město Vlašim žádost o dotaci v rámci SROP, která byla nakonec schválena.

dumreko dumreko2 zahr

ROK 2005 - PROJEKT REKONSTRUKCE DOMU

Projekt s názvem „Rekonstrukce domu sourozenců Roškotových – spolkový dům“ byl realizován od dubna 2005 do ledna 2006. Došlo ke kompletní rekonstrukci domu a přistavění přístavku s ubytovnou a přednáškovým sálem, bylo zpřístupněno podkroví, kde byly vytvořeny dvě klubovny pro spolky, další tři vznikly v prvním patře domu. V přízemí vznikla setkávací místnost. Všechny místnosti a klubovny byly vybaveny nábytkem a výpočetní technikou. V rámci projektu dále byla zrekonstruována zahrada – byly vykáceny neperspektivní dřeviny a vysázeny nové stromy. Dále vzniklo jedno pracovní místo – vedoucí domu, vytvořili se webové stránky organizace a proběhla propagační kampaň k projektu.

Cíle projektu

Vytvořit prostor pro činnost spolků a neziskových organizací z Vlašimi a okolí
Vytvořit zázemí pro vzdělávací, kulturní a společenské akce
Vybudovat ubytovnu sloužící pro ubytování účastníků akcí

dumporek kolektiv kolektiv2

ROK 2006 - SPOLKOVÝ DŮM OTEVŘEN PRO VEŘEJNOST

28. ledna 2006 – slavnostní otevření Spolkového domu pro veřejnost

vytvořilo Anawe