Místní akční skupina (MAS) Blaník je sdružení zástupců veřejného (obce, mikroregiony, státní instituce) a soukromého sektoru (fyzické osoby, podnikatelské subjekty, neziskové organizace), které má za cíl navrhnout a realizovat strategii rozvoje území okolo hory Blaník. MAS má v současné době 50 členů, včetně obcí, spolků, zemědělských podnikatelů či fyzických osob. Rozhodovacím orgánem je Výbor MAS Blaník, který je odpovědný za rozhodování a plnění cílů nejvyššímu orgánu, a to členské schůzi.

Naše cíle

podpora komunitního místního rozvoje s cílem koordinovat regionální rozvoj ve všech oblastech

projektové poradenství

podporovat vzdělávací iniciativy

mezinárodní spolupráce

tvorba rozvojových strategií a plánů pro region

MAS Blaník se nachází v jižní části středních Čech. Území tvoří 44 obcí, městysů a měst, rozdělených do čtyř dobrovolných svazků obcí, tato oblast čítá téměř 25 000 obyvatel. Dominantami území jsou bájná hora Blaník, vodní nádrž Želivka a její ochranné pásmo, zámek a park ve Vlašimi.

Více informací naleznete na internetové stránce: http://www.masblanik.cz.